Gör det själv med våra kompletta monteringsanvisningar

– Montera ett bärverk med tillhörande akustikskivor

Denna guide är tänkt som hjälp till dig som skall montera ett klassiskt undertak i form av akustikskivor i en bärverkskonstruktion. Utförandet är detsamma oavsett om du väljer att montera ett bärverk av modell T15, modell T24 eller modell C3. För att utföra montaget krävs följande material:

Vägglister
• Bärprofiler (modell T15/modell T24/modell C3)
• Tvärprofiler (modell T15/modell T24/modell C3)
• Upphängning; Hålband/Direktfästen/Justerbara pendlar
Akustikskivor (med någon av kantutformningarna A, Dg, Ds, E eller Ez)
Infästningar

För att kunna utföra montaget krävs också generellt följande verktyg och redskap:

• Rullställning alternativt stege
Korslaser alternativt vattenpass
• Skruvdragare
• Slagborrmaskin samt Betongborr (vid infästning i betong)
Plåtsax
Tumstock
Brytbladskniv
Snickarpenna
Riktningssnöre
Bomullshandskar

Steg 1

Börja med att bestämma på vilken höjd ditt undertak skall monteras. Markera denna nivå på väggen och börja därefter att montera vägglisten. Använd en korslaser eller ett vattenpass för att få listerna att ligga på samma nivå runt om hela rummet.

Med hjälp av en plåtsax (högervriden/vänstervriden) klipper du enkelt av vägglisterna så att de uppnår önskad längd. För att skarva ihop två vägglister placerar du bara dess kanter dikt emot varandra och skruvar fast dem.

Vägglisten skall fästas med korrekta infästningar. Vid montage emot gips- eller träväggar används undertaksskruv, medan infästning emot plåtväggar kräver användning av plåtskruv. Vid infästning emot betongväggar skall spikplugg användas. För detta krävs förborrning med ett betongborr (Ø5 mm) varpå man sedan slår in spikpluggen med hammare. Infästningarna bör maximalt sitta på ett avstånd av 30 cm ifrån varandra.

 

Gör det själv med vår kompletta guide - Montera ett bärverk. Bygg ett undertak.

 

Steg 2, 3 och 4

Med vägglisten på plats är nästa steg att dela in rummet så att undertakets s.k. passbitar är lika stora utmed rummets lång- respektive kortsidor. Ett tillvägagångssätt för detta är att först märka ut rummets mittlinje (se bild 2) och från denna sedan kontinuerligt ”stega ut” 600 mm tills det att du möter vägg (se bild 3). Monterar du inte ditt bärverk i 600×600-modul, utan istället bygger ett undertak i 1200×1200-modul, så bör du istället stega ut 1200 mm från mittlinjen.

Är det kvarvarande måttet till vägg mellan 300-600 mm (respektive 600-1200 mm, ifall du nu monterar i 1200×1200-modul) är indelningen färdig och du vet nu var dina bär- samt tvärprofiler kommer att hamna. Skulle måttet dock vara under 300 mm (respektive 600 mm) så flyttar du bara din uppmätta mittlinje 300 mm (respektive 600 mm) åt ena sidan (se bild 4). Genom denna förflyttning adderas nu 300 mm till passbitens ursprungliga mått, varpå undertaket nu får ett renare och mindre plottrigt utseende.

Samma inledningsprocess skall sedan även genomföras på rummets andra ledd. Värt att komma ihåg är att när man sedan installerar bärprofilerna så skall dessa löpa längs med rummets långsidor. På detta sätt uppnås bästa bärkapacitet.

 

Gör det själv med vår kompletta guide - Montera ett bärverk. Bygg ett undertak.

 

Gör det själv med vår kompletta guide - Montera ett bärverk. Bygg ett undertak.
Gör det själv med vår kompletta guide - Montera ett bärverk. Bygg ett undertak.

 

Steg 5, 6, 7 och 8

När indelningen är klar är det dags att montera den upphängningsapparat som skall bära ditt undertak. Denna upphängningsapparat kan antingen bestå av direktfästen, hålband eller justerbara pendlar.

Direktfästen är en produkt som fästes direkt emot ovanliggande underlag med hjälp av antingen drivnit, lättbetongskruv, plåtskruv eller träskruv, beroende på vilket material valvet består av. Därefter trycks bärprofilerna upp i direktfästenas fållor varpå de där skruvas fast med hjälp av plåtskruv. Snabbt och enkelt. Direktfästena kräver dock att det ovanliggande valvet är i våg då fästena, bortom att de finns tillgängliga i tre olika längder, inte tillåter någon större höjdjustering.

Hålbandet är ett patentband av varmgalvaniserat stålplåt som fästes i ovanliggande valv med hjälp av antingen drivnit, lättbetongskruv, plåtskruv eller träskruv. Därefter klipps de av på önskad längd med hjälp av en plåtsax för att slutligen med plåtskruv skruvas fast i sidan av bärprofilerna. I och med denna upphängningsapparat kan varje fästpunkt höjdjusteras.

De justerbara pendlarna hängs upp i ovanliggande valv med hjälp av antingen betongskruv med ögla eller fästbleck för pendlar, varpå de sedan krokas i bärprofilerna. Fästblecken måste givetvis först själva förankras i valvet, vilket de görs med hjälp av lättbetongskruv, plåtskruv eller träskruv. Betongskruv med ögla är gjord för infästning i betong och kräver förborrning av ett betongborr (Ø5 mm) varpå de sedan snabbt och enkelt skruvas upp i valvet med hjälp av monteringsnyckeln ögleverktyg och en skruvdragare.

Oavsett vilket upphängningsapparat du väljer så skall den monteras i bärprofilernas längdriktning. Denna längdriktning bör som tidigare nämnt följa rummets långsidor.

 

Gör det själv med vår kompletta guide - Montera ett bärverk. Bygg ett undertak.
Gör det själv med vår kompletta guide - Montera ett bärverk. Bygg ett undertak.

 

Det första takfästet skall monteras på ett avstånd som är högst 600 mm från rummets kortsida (det vill säga den sida som bärprofilerna inledningsvis stöts emot). Det andra måttet, det vill säga det avstånd som sträcker sig mellan det första takfästet och rummets långsida, avgörs utifrån vilken storlek långsidans passbit har.

Vanligen lägger man bärprofilen, och då givetvis också takfästena, direkt på detta passbitsavstånd. Dock kan man vid montering av ett undertak i 600×600-modul också välja att addera ytterligare 600 mm till detta passbitsmått, varpå man då också förskjuter bärprofilen ”en rad” i bärverksmönstret. Båda monteringssätten är fullt godkända, dock det kan ibland löna sig rent materialmässigt att förskjuta bärprofilen en rad. Detta varierar dock från rum till rum, och går som sagt enbart att utnyttja då man monterar ett undertak i 600×600-modul.

Första ”raden” med takfästen kommer alltså ligga längs med rummets långsida, på ett avstånd från väggen som är lika stort som den tilltänkta passbiten. Skulle du nu dock välja att förskjuta bärprofilen en rad så kommer istället första linjen med takfästen att hamna 600 mm + passbitens storlek från väggen.

När du väl har fått upp ditt första takfäste på rätt plats är det enkelt att få upp resterande. Avståndet mellan takfästena skall nämligen vara 1200 mm från varandra, i alla riktningar. Detta innebär att när du är färdig med monteringen av fästena kommer ett rutnät att ha bildats i valvet, där varje ruta är 1200×1200 mm (se bild 7 med justerbara pendlar respektive bild 8 med direktfästen).

Gör det själv med vår kompletta guide - Montera ett bärverk. Bygg ett undertak.
Gör det själv med vår kompletta guide - Montera ett bärverk. Bygg ett undertak.

 

Steg 9 och 10

Med upphängningsapparaten på plats är nästa steg i monteringsprocessen att installera bärprofilerna. Oavsett vilka upphängningsprodukter du valt att använda är det viktigt bärprofilerna, och därmed slutligen också hela undertaket, hamnar helt i våg. Takfästenas höjdposition skall därför noga kontrolleras i samband med bärprofilsmonteringen, vilket enklast görs med hjälp av en korslaser alternativt med ett vattenpass.

Då hålband agerar upphängningsapparat skall dessa efter infästning i valv klippas av på rätt höjd, det vill säga på samma höjd som vägglistens underkant och din utvalda takhöjd. Att kapa hålband görs mycket enkelt med hjälp av en plåtsax. Därefter stöts bärprofilerna emot hålbandens underkant och skruvas fast med hjälp av plåtskruv i bärprofilsryggen. Detta är ett mycket snabbt och enkelt tillvägagångssätt för att få ditt undertak helt i våg.

Har du istället valt att använda direktfästen som upphängningsapparat är det viktigt att ovanliggande valv är i våg redan från början. Detta eftersom denna upphängningsprodukt inte tillåter någon höjdjustering. För att installera bärprofilerna trycks dessa upp i direktfästenas fållor varpå ett klickljud skall uppstå. Väl på plats fixeras installationen med hjälp av plåtskruv.

Med justerbara pendlar som upphängningsapparat är bärprofilsmonteringen enkel. Efter att pendlarna monterats i ovanliggande valv är det bara att kroka i dem i de avsedda hål som finns i bärprofilsryggen. Centralt på pendlarna finns sedan ett pendelfjäderlås som tillåter höjdjustering.

Vi rekommenderar dock att man till justerbara pendlar också väljer att installera pendlfästen (se bild 9). I och med detta säkerställs det att inga akustikskivor skadas i samband med montering respektive demontering i och ur bärverkskonstruktionen. Pendelfästet bildar en ögla ovanpå bärprofilsryggen, och ser där till att den justerbara pendelns krokkonstruktion hela tiden ligger fixerad i bärprofilernas längdriktning. I och med detta riskerar kroken aldrig att riva eller skrapa på akustikskivorna. Sådana skador är mycket vanligt förekommande i undertak där akustikskivor ofta behöver lyftas eller flyttas.

Bärprofilerna är i sin tur mycket enkla att skarva ihop med varandra då de i båda ändar besitter skarvstycken. För att kapa bärprofilerna till önskad längd används en plåtsax.

 

Gör det själv med vår kompletta guide - Montera ett bärverk. Bygg ett undertak.
Gör det själv med vår kompletta guide - Montera ett bärverk. Bygg ett undertak.

 

Steg 11 och 12

Efter bärprofilerna installerats är det dags att tillsätta tvärprofilerna. Vi börjar med dem som är 1200 mm långa. Då man monterar ett undertak i någon av modulerna 1200×1200 eller 1200×600 är dessa de enda tvärprofiler man behöver. Här i vår monteringsanvisning monterar vi dock ett undertak i 600×600-modul, varpå vi även kommer att tillsätta 600-profiler.

Bärverkssystemet är ett ”klick-system” med låsfunktion, där tvärprofilernas ändar enkelt trycks i de avsedda hål som återfinns både hos bärprofilerna samt hos de övriga tvärprofilerna. När ett klickljud hörs är tvärprofilen säkert på plats.

De avsedda hålen på bärprofilen sitter på ett avstår av 100 mm ifrån varandra. 1200-profilerna skall således ”klickas i” dessa hål på ett avstånd av 600 mm ifrån varandra, det vill säga i vart sjätte hål. Monterar man ett undertak i 1200×1200-modul så skall avståndet mellan tvärprofilerna istället vara 1200 mm. På detta vis löper nu tvärprofilerna från en rad av bärprofiler över till nästa rad (se bild 12).

För korrekt utseende och optimal passform är det viktigt att din bärverkskonstruktion är rak och i vinkel. Dock är det inte säkert att rummets väggar uppfyller dessa krav, då de ofta är sneda och därmed inte förhåller sig till varandra helt parallellt. För att få ut en raka linjer kan en laservinkel alternativt ett riktningssnöre användas (se bild 11).

 

Gör det själv med vår kompletta guide - Montera ett bärverk. Bygg ett undertak.

 

För att akustikskivorna rent formatmässigt skall passa i din bärverkskonstruktion och på så vis enkelt kunna monteras och demonteras är det viktigt att du ställer in rätt diagonalmått. Med diagonalmått avses det mått man får då man i en utav bärverksrutorna mäter diagonalt från ena hörnet över till motstående hörn på andra sidan rutan (se bild 12).

Då man monterar en bärverkskonstruktion, med modulmått 1200×600 och av modell T24, skall detta mått vara cirka 1309 mm. Monterar man istället ett bärverk av modell T15, fortfarande i 1200×600-modul, skall måttet vara cirka 1321 mm.

Finner man det svårt att ta fram och bibehålla diagonalmåttet, alternativt om man vill slippa oroa sig över huruvida det är rätt eller ej, finns det så kallade L-kopplingar att tillgå. L-kopplingen är en genväg till rätt diagonalmått då den skruvas fast i vinklarna mellan bärprofil och tvärprofil och på så vis kopplar ihop dessa i 90 grader. I och med detta säkerställer L-kopplingen diagonalmåttet och därmed också det modulmått som krävs för att akustikskivorna skall passa i bärverkskonstruktionen.

 

Gör det själv med vår kompletta guide - Montera ett bärverk. Bygg ett undertak.

 

Steg 13, 14 och 15

Vid det här laget har ett tydligt rutmönster med (1200×600) mm stora fack bildats i din undertakskonstruktion. Nästa steg är att klippa till de tvärprofiler som vetter mot väggarna.

Mät först hur långa profilerna skall vara och klipp sedan till dem med hjälp av en plåtsax. Håll hela tiden koll på din laservinkel respektive ditt riktningssnöre samtidigt som du jobbar dig runt rummet. Det är, som sagt, mycket viktigt att undertaket förblir rakt varpå någon nytillklippt tvärprofil exempelvis inte får trycka mot väggen så att rutsystemets diagonalmått plötsligt förändras.

När slutligen tvärprofilerna mot väggarna är tillklippta och diagonalmåttet stämmer kan det vara en god idé att fixera bärverkskonstruktionen. Detta kan antingen göras med hjälp av nitskruv eller väggfäste för bärverksprofiler. De vita nitskruvarna har till funktion att fästa bärverksprofilerna i vägglisten, varpå konstruktionen då fixeras med sitt rådande diagonalmått. Väggfästet för bärverksprofiler har en liknande mekanism. Dock fäster man nu profilerna i väggarna istället för i vägglisten, varpå inte synliga spår av fixeringen då kan ses underifrån.

 

Gör det själv med vår kompletta guide - Montera ett bärverk. Bygg ett undertak.
Gör det själv med vår kompletta guide - Montera ett bärverk. Bygg ett undertak.

 

Sista steget i bärverksmontaget är att montera de 600 mm långa tvärprofilerna. Som vi tidigare nämnde görs detta enbart då du önskar ett undertak i 600×600-modul. Dessa kortare tvärprofiler klickas nu fast i de hål som finns belägna i mitten av 1200-profilerna, varpå 600-profilerna nu hamnar parallellt med bärprofilerna. Med alla dessa tvärprofiler på plats skall nu ett komplett rutnät av 600×600 mm stora fack ha bildats.

Avsluta montaget med att kontrollera diagonalmåttet. I ett bärverk av modell T24, med modulmåttet 600×600, skall detta mått vara cirka 814 mm. Använder man istället ett bärverk av modell T15 skall diagonalmåttet vara cirka 827 mm (se bild 15).

 

Gör det själv med vår kompletta guide - Montera ett bärverk. Bygg ett undertak.

 

Steg 16

Med bärverkskonstruktionen färdig och på plats återstår det endast akustikskivor. Kom ihåg att akustikskivor är känsliga mot smuts och damm, varpå man alltid skall ha på sig bomullshandskar då man handskar med dem. På så vis undviker man tråkiga och onödiga ytskiktsfläckar.

Börja med att skära till de passbitar som skall ligga utmed rummets väggar. För bästa resultat skall först måttet mellan vägg och bärverk mätas. Då man arbetar med en akustikskiva med kantutformning A, Dg eller Ds mäter man hela vägen fram till bärverksprofilens mittpunkt, för att sedan dra bort 2-3 mm. Detta avdrag görs för att akustikskivorna skall vara enkla att montera och demontera. Samt att man inte vill att skivorna skall ligga och spänna emot bärverksprofilerna så att diagonalmåttet därmed blir felaktigt.

Arbetar man istället med en akustikskiva med kantutformning E eller Ez mäter man enbart fram till bärprofilens framkant, varpå man sedan kan dra bort 1-2 mm från det måttet.

När alla passbitar är på plats återstår enbart de hela och fullstora akustikskivorna. Innan dessa läggs i bärverket är det dock smart att utnyttja, den för tillfället, klara sikt som råder ovan undertak och därför först utföra eventuella installationer av ventilationsdon, ventilationsraster, belysningsarmaturer och inspektionsluckor.